Kavramlar

Bölge : Sınırları idari ekonomik birliğe, toprak iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerindeki insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası.

Bütçe : Devletin, bir kuruluş, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerin tümü.

Doğal Kaynak: İnsan eli değmeden kendiliğinden oluşmuş kaynaklar. Doğada oluşan kaynaklar (kömür, petrol vb)

Ekonomi: İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkiler bütünü

Ekonomik Faaliyet: Meslekleri gruplayan dallardan biri

Emek: Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü

Enerji: Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde çıkan güç

Gelir: Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda belli yerlerden gelen para

Gider: Bir iş için harcanan paranın tümü, masraf

Girişimci: Üretim için bir işe girişen kalkışan kişi, müteşebbis

Göç: Bireylerin veya toplulukların bir yerden diğer yere taşınma işi

İhracat: Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye satması

İsraf: Gereksiz harcama

İş Bölümü: Bir işi iki yada daha fazla kişi arasında bölme

İstek: Bir şeye duyulan arzu

İhtiyaç: Gereksinim

İşsizlik: İşsiz olma, iş bulamama durumu

İthalat: Başka bir ülkeden mal satın alma

Kaynak: Bir şeyin çıktığı yer

Meslek: Belli eğitim ile kazanılan sistemli, insanlara yararlı mal üretmek

Para: Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı

Pazar: Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergilediği geçici yer

Tasarruf: Birikim, tutum

Ticaret: Ürün, mal alım satımı

Turizm: Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi

Tüketim: Tüketme işi

Ulaşım: Bir yerden bir yere gidiş geliş

Üretim: Belirli işlemler sonucu yeni bir ürün meydana getirme

Ücret: İş gücünün karşılığı olan para veya mal

Ürün: Üretilen yararlı şey

Afet: tabiat olayları (sel, deprem, fırtına vb.)

Beşeri Ortam: İnsanların doğayı değiştirerek oluşturdukları ihtiyaçlarını karşılayan ortam

Bölge: Benzer nitelikleri olan arazi parçası, yer, kısım

Çevre: Bir şeyin yakını

Çevre Kirliliği: Biyolojik ve kimyasal atıkların çevrede oluşturduğu etki

Doğal Ortam: Kendiliğinden oluşmuş, insan eli değmemiş ortam

Kentleşme: Modernleşme (köy hayatından şehir hayatına geçme)

Nüfus: Bir ülkede veya şehirde yaşayan kişi sayısı

Yer: Bir şeyin konulduğu alan, kara parçası (mekan)

Yerleşme: Yer tutmak, bir yere girmek

Yön: Bir yere gitmek için izlenmesi gereken yol